Rekisteriseloste
1 (2)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679)
23.3.2018
Rekisteriseloste
1. Rekisterin nimi
2. Rekisterinpitäjä
3. Rekisterin
vastuuhenkilö
4. Rekisterin
yhteyshenkilö
5. Henkilötietojen käsittelyn
tarkoitukset ja käsittelyn
oikeusperuste
Rekisterin henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ajoneuvon
tunnistus lumenvastaanottomaksujen laskutusta ja raportointia varten.
Rekisteritietoja käytetään lumenvastaanottopaikoilla liikkuvien
ajoneuvojen kulkutapahtumien ja ongelmatilanteiden selvittämiseen ja
yksilöintiin.
Käsittelyn oikeusperuste:
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 b-kohta: sopimuksen
valmistelu tai täytäntöönpano. 1 c-kohta: käsittely on tarpeen
rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.
Keskeinen lainsäädäntö:
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Kuntalaki (410/2015)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Työelämän tietosuojalaki (759/2004)
6. Rekisterin tietosisältö
Järjestelmä muodostaa asiakkaiden, eli järjestelmän käyttäjien
antamien tietojen perusteella rekisterin, jota hyödynnetään palvelun
käyttölupien käsittelyssä, yritysten välisten asiakkuuksien
mahdollistamisessa sekä kulunvalvonnassa rekisterikilven
tunnistamisen avulla.
Rekisteriseloste
2 (2)
EU:n yleinen tietosuoja-asetus
(2016/679)
23.3.2018
Rekisterikilven tunnistamisen perusteella muodostuu rekisteri, josta
ilmenee ajoneuvojen rekisteriin perustuva kulkutapahtuma.
Rekisteriin tallentuu kulunvalvonnan yhteydessä kuva ajoneuvosta ja
tieto ajankohtasta. Lisäksi järjestelmän käyttäjien syöttämien tietojen
perusteella syntyy järjestelmään kuormakohtaista lisätietoa
kulunvalvontatapahtuman yhteydessä. Rekisteriin muodostuu
järjestelmän käyttäjien antamien tietojen perusteella tietoa yrityksen
lumenajosta vastaavista henkilöistä sekä kuljettajista, nimi ja
yhteystietojen osalta.
Järjestelmän tietoihin yhteenkytkettäviksi muodostuu myös
kameravalvontatietoja, johon tallentuu kohteessa toiminta, alueella
liikkuvat ajoneuvot ja ihmiset.
Asiakastiedot:
Asiakkaan yhteystiedot: osoite, nimi, puhelinnumero, y-
tunnus
Ajoneuvojen rekisteritiedot
Käyttäjätunnus
Sähköpostiosoite
Valvontakameroiden kuvat
7. Henkilötietojen
säännönmukaiset
luovutukset
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman laillista perustetta.
8. Tietojen säilytysajat
Tietoja säilytetään osapuolten välisen sopimussuhteen voimassa
olon ajan, ja vähintään lakisääteisesti 6 vuotta
(laskutus/myyntireskontra).
Henkilötietoja säilytetään kolmen vuoden ajan; Laki yksityisistä
turvallisuuspalveluista (2 luku, 8§).
9. Henkilötietojen
tietolähteet
Rekisterin tietolähteinä ovat alueelle sijoitetut rekisterikilven tunnistavat
sekä alueella toiminnan taltioivat valvontakamerat ja tiedot, jotka
sopimusosapuolten edustajat tallentavat järjestelmään.